Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego [Ef 4,13a]

Przejdź do liturgii dnia

2. Rozważania różańcowe - ks. Szymon Mucha - grudzień 2014

TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nie w blasku sztucznych ogni i huku petard, ale w ciszy nazaretańskiego domku „Słowo stało się ciałem”. To nie w gabinetach ministrów czy biznes-menów ważą się losy pokoju na świecie. Dokonuje się to w ciszy twojego i mojego serca. Tu rodzi się pokój lub chęć zemsty, miłość lub nienawiść. To ja i ty zostaliśmy wybrani, by stać się narzędziami Jego pokoju.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja nie zwleka ani chwili, bo wie, że ktoś czeka na Jej pomoc. Im więcej pośpiechu u narodów świata w zdobywaniu broni, im więcej wokół nas nienawiści i gniewu, tym bardziej musimy spieszyć się z orędziem pokoju. Na bluźnierstwo odpowiedz dobrym słowem, na gniew – przebaczeniem, nienawiść rozbrajaj życzliwością. Spiesz się! Świat spragniony jest pokoju!

III. Narodzenie Pana Jezusa
Mieszkańcy Betlejem nie przyjęli Boga pod swój dach! Musiał narodzić się w stajni. Podobnie i dziś Bóg, przychodząc do ludzi, napotyka serca twarde jak głaz. Zobacz, jak w noc Bożego Narodzenia, przy łamaniu się białym opłatkiem, ludzie podają sobie ręce na zgodę. Także ty możesz sprawić, że Boże Narodzenie będzie każdego dnia.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa
„Światło na oświecenie pogan” – tak Jezusa nazywa Symeon, szczęśliwy, że mógł zobaczyć na własne oczy Zbawiciela świata. Oświeć, Jezu, umysły tych, dla których jedynym rozwiązaniem problemów świata jest wojna, a jedynym argumentem – siła. Daj im znaleźć drogę pokoju.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
„Synu, czemuś nam to uczynił?” – to słowa zatroskanych Rodziców, Maryi i Józefa. „Dlaczego to uczyniliście?” – świat pyta terrorystów. Dlaczego ginie wciąż tylu niewinnych ludzi, a świat żyje w ciągłym strachu? Kto następny padnie ofiarą? Jezu, prosimy za terrorystów, aby i oni odnaleźli drogę do Ciebie.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jan udziela chrztu nawrócenia. Nawet żołnierzy upomina, aby nad nikim się nie znęcali i nikogo nie uciskali (por. Łk 3, 14). Sakrament chrztu jest początkiem Bożego życia w nas. Dlaczego więc między ochrzczonymi dochodzi do konfliktów, a nawet wojen? Przecież jesteśmy dziećmi jednego Ojca, braćmi i siostrami! W imię Boga pojednajmy się!

II. Cud w Kanie Galilejskiej
Cud dokonany na prośbę Matki jest pięknym prezentem ślubnym dla nowożeńców w Kanie Galilejskiej. „Synu, nie ma pokoju na świecie! – woła zatroskana o współczesny świat Matka. – Ten pokój, który przynosisz, niszczą ludzie, którym wojna daje ogromne zyski. Oni nie liczą się z apelami o pokój, oni na wojnie zarabiają. Jest jednak nadzieja dla świata: «Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie»”.

III. Głoszenie królestwa Bożego
Królestwo Boże, o którym naucza Jezus, to miejsce, gdzie nie będzie smutku, łez, narzekania, bólu, cierpienia. Jakże wspaniałe musi być królestwo Ojca w przeciwieństwie do rzeczywistości tego świata, w którym brat zabija brata, gdzie wciąż toczą się wojny! Jezu, przyjdź królestwo Twoje! Królestwo prawdy, miłości i pokoju!
IV. Przemienienie na górze Tabor
Widok przemienionego Jezusa wywołuje u Apostołów pragnienie pozostania z Nim na Taborze. Tak wielu dziś pragnie pokoju. Oby ten głos dotarł z mocą do wszystkich wielkich tego świata, przemienił ich serca i zatrzymał rozlew niewinnej krwi. 

V. Ustanowienie Eucharystii
Zanim Jezus nakarmił uczniów swoim Ciałem, kazał im, aby umywali sobie nawzajem nogi. Nie byłoby na świecie wojen, gdyby ludzie czynili wszystko z miłością, bo miłość „nie zazdrości, (…) nie unosi się gniewem, (…) wszystko znosi”. Miłość wprowadza i utrwala pokój między nami.

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Ogrójec to miejsce modlitwy i zdrady. To tu Jezus modlił się przed męką o wypełnienie woli Ojca, a Judasz pocałunkiem zdradził Mistrza. Współczesny świat jest także miejscem modlitwy i zdrady. Judasza nie było z Jezusem na Górze Oliwnej. Był wtedy daleko od Mistrza i realizował swój szatański plan. Odejście od Chrystusa i od Jego przykazania miłości to wejście w noc zdrady, gdzie nie ma pokoju. Przebacz, Jezu, tym, którzy się nie modlą. Ich serce jest wciąż niespokojne, bo nie spoczęło w Tobie. Usłysz naszą modlitwę i obdarz ludzkość pokojem.

II. Biczowanie Pana Jezusa
Czy w imię prawa można bić i poniewierać niewinnego człowieka? Można! Spójrz na ubiczowanego Jezusa. Przywołaj czasy stanu wojennego, internowania. Ile niewinnej krwi przelewa się w świecie, w którym żyjemy, skoro Jan Paweł II nie wahał się nazwać go „cywilizacją śmierci”? Dzieje się tak, bo ludzie zapomnieli, że Bóg jest Panem i Prawodawcą, którego największym przykazaniem jest przykazanie miłości. Wybacz, Panie, tym, którzy łamią prawo Boskie i ludzkie. Obdarz nas trwałym pokojem opartym na przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

III. Cierniem ukoronowanie 
Jezu, to Ty jesteś Zwycięzcą! Nie Twoi oprawcy, którzy pluli Ci w twarz, którzy wcisnęli na Twoją głowę ­koronę z ciernia i robili z Ciebie pośmiewisko. Ty, skatowany i wyśmiany, wdeptany w ziemię, ale o sercu pełnym miłości. Serca Twoich katów przepełniała jedynie nienawiść. Zastanawiam się, ile nienawiści może ­pomieścić ludzkie serce, które przecież Ty, Boże, powołałeś do miłości. Przebacz, Panie, wszystkim, którzy swoją nienawiścią zadają ból i cierpienie innym. Napełniaj wciąż nasze serca miłością i obdarz świat upragnionym pokojem. 

IV. Dźwiganie krzyża
Czy potrzebna była tak wielka ofiara cierpienia, upadków, w końcu śmierci samego Syna Bożego, by świat dostąpił zbawienia? Taką miłością zostaliśmy ­obdarowani przez Boga. Tylko że ten świat nie pokochał Ciebie, Panie, a dla pieniędzy i władzy gotów jest zrobić wszystko, nawet rozniecać wojny i zabijać. Przebacz, Panie, tym, dla których nie istniejesz, i tym, którzy Cię odrzucili, wybierając swoich bożków. Popatrz na modlitwy tych, którzy Cię kochają i tylko w Tobie pokładają nadzieję. Nie odmawiaj nam, Panie, daru pokoju, którego świat nam dać nie może.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Wielu nie pojmuje słów, które wypowiedziałeś do swoich katów: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Czy można darować zbrodnie tym, którzy dokonują ich w imię jakiejś nieludzkiej ideologii? Czy można wybaczyć terrorystom, którzy spowodowali śmierć tysięcy ludzi w Nowym Jorku, i tym, którzy wciąż zabijają? Trzeba, bo Jezus naucza: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą”. Przebaczamy, Jezu, i prosimy o przebaczenie! Bo tylko wtedy możliwy jest pokój, jeśli będziemy się wzajemnie miłowali, jak Ty nas umiłowałeś.

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Pokój to pierwszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego. Takiego pokoju świat dać nie może, bo go nie ma. Skoro pokój jest darem, nie ustawajmy prosić Tego, który zwyciężył śmierć i grzech, aby udzielił pokoju dniom naszym.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Po wniebowstąpieniu Apostołowie mają iść na cały świat z misją niesienia pokoju. Ewangelia, którą mają głosić, to Dobra Nowina o zbawieniu – przesłanie pokoju. Wielu ludzi odrzuca dziś to przesłanie, żyjąc, jakby Boga nie było. Prośmy dla siebie i dla nich o dar wiary.

III. Zesłanie Ducha Świętego
Duch Święty zawsze obdarza jednością. Ci, którzy żyją Bożymi przykazaniami – według ducha – potrafią przebaczyć, wyciągnąć rękę na zgodę. Ci, którzy żyją według ciała, szukają zemsty, odwetu. Duchu Święty, działający wciąż w swoim Kościele, „nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane”. Udziel światu daru jedności i pokoju.

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
Ile razy Maryja ukazuje się ludziom, zawsze wskazuje na różaniec i jak w Fatimie przypomina: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata”. Posłuszni Jej poleceniu – za wezwaniem św. Jana ­Pawła II – „weźmy ufnie koronkę różańca do rąk”. Ta modlitwa przebija niebiosa. „Na różańcu można wszystko uprosić”, jak mówił sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Kiedy trwała pierwsza wojna światowa, papież Benedykt XV dodał do Litanii loretańskiej wezwanie „Królowo pokoju, módl się za nami”. Do Ciebie więc, Maryjo, kierujemy dziś naszą modlitwę i z ufnością prosimy, aby Twoje Niepokalane Serce zatriumfowało! Niech pokój stanie się udziałem wszystkich ludów i narodów, dla których jesteś Królową.