Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego [Ef 4,13a]

Przejdź do liturgii dnia

3. Rozważania różańcowe - Halina Bartosiak

TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Bóg postawił Maryję przed trudnym wyborem przyjęcia lub odrzucenia propozycji o Bożym macierzyństwie. Od Jej decyzji zależały losy świata. Ufność, jaką pokładała w Panu, pozwoliła Jej przezwyciężyć wątpliwości i odpowiedzieć fiat. Bóg puka też do serc chłopców i dziewcząt, mówiąc: ,,Pójdź za Mną”. To wołanie często krzyżuje plany życiowe młodych ludzi. Pozytywna odpowiedź otwiera ich na działanie Ducha Świętego. Czy modlę się o nowe powołania kapłańskie i zakonne?

II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja rozradowała się w Panu i tą radością chciała podzielić się ze swoją krewną. Dlatego wybrała się do domu Zachariasza i przez trzy miesiące usługiwała Elżbiecie, spodziewającej się dziecka. Kapłani oprócz radości przeżywają też trudne chwile i doświadczenia. Czy proszę Boga o głęboką wiarę i cierpliwość dla nich? Czy okazuję im życzliwość?

III. Narodzenie Pana Jezusa
Jezus narodził się w stajni. Jego rodzice z pokorą zaakceptowali te warunki i z radością przyjęli swe Dziecię. A my tak często narzekamy na warunki, w jakich żyjemy. Trudności nie omijają też kapłanów. Ich potknięcia szerokim echem odbijają się w mediach, budzą ożywione dyskusje w rodzinach. Czy mam odwagę przeciwstawić się surowej krytyce skierowanej przeciwko Kościołowi i duszpasterzom?

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa
Maryja i Józef przynieśli do świątyni jerozolimskiej Dzieciątko, swój najcenniejszy skarb. Niektórzy rodzice modlą się o dar powołania swojego dziecka do Bożej służby i cieszą się, gdy ich prośby zostają wysłuchane. Ale są też tacy, którzy nie chcą zaakceptować decyzji swojego syna czy córki, gdyż jest ona niezgodna z ich planami. Zamiast dziękować Bogu, buntują się przeciwko Niemu. A jak ja postąpiłbym, gdyby Pan wybrał moje dziecko?

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni 
Niepokój Rodziców po zaginięciu Jezusa był uzasadniony. Jakaż była ich radość, gdy po trzech dniach odnaleźli swojego Syna nauczającego w świątyni. Wtedy odsłoniła się przed Nimi tajemnica Jego Boskiej misji. Kapłan też wypełnia misję. Cieszymy się, gdy jego posługa przynosi owoce. Łatwo jednak go skrzywdzić nieuzasadnionymi podejrzeniami, krytyką i drwiną. Podobnie jak każdy człowiek, nie jest pozbawiony pewnych słabości, ale czy to znaczy, że trzeba je wyolbrzymiać i rozpowiadać o nich publicznie? Czy modlę się o świętość kapłanów?

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
Podczas chrztu w Jordanie została ujawniona tajemnica, że Jezus jest Mesjaszem. Potwierdził to głos z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17). Przez sakrament chrztu świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. Czy jestem wdzięczny Panu Bogu za ten dar? Czy modlę się w intencji księdza, który mnie ochrzcił?

II. Cud w Kanie Galilejskiej
Jezus przemienił wodę w wino dzięki wstawiennictwu Maryi. Był to pierwszy cud dokonany w Kanie Galilejskiej. Bóg posługuje się kapłanami, dając im moc głoszenia słowa Bożego i sprawowania sakramentów. Wszystko po to, by dokonać przemiany ludzkich serc. Czy należycie dziękuję Panu za świadectwo księży żyjących według wskazań Ewangelii? Czy są oni dla mnie wzorem życia duchowego?

III. Głoszenie królestwa Bożego
Podczas swojej trzyletniej działalności publicznej Jezus głosił słowo Boże, uzdrawiał i nauczał. Kapłan mocą Ducha Świętego też został powołany do ewangelizacji i głoszenia Dobrej Nowiny. Czy chętnie go słucham? Czy też wybieram tylko to, co jest dla mnie wygodne i łatwe do zrealizowania? Prośmy przez wstawiennictwo Maryi o nieustanny wzrost duchowy kapłanów i nas samych.

IV. Przemienienie na górze Tabor 
Na górze Jezus ujawnił swoje Bóstwo oraz swoją chwałę. Bóg powołuje każdego kapłana, aby dzielił się nadzieją i miłością, by umacniał swoją wiarę i tych, wśród których przyszło mu pracować. Czy ogarniam modlitwą duchownych, którzy zrezygnowali z możliwości założenia rodziny dla służby Bożej?

V. Ustanowienie Eucharystii
Eucharystia jest wielkim skarbem. Chrystus pod postacią chleba i wina przychodzi do naszych serc, by nas umacniać. Do sprawowania Eucharystii są powołani ludzie tacy jak my – zwykli grzesznicy. Mocą Ducha Świętego zastępują oni Jezusa na ziemi. Komunia święta jest pokarmem dla duszy i ciała. Jak przyjmuję Najświętszy Sakrament? Czy jest dla mnie ucztą duchową, czy też niewiele znaczącym rytuałem?

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Podczas modlitwy w Ogrójcu Jezus doświadczał lęku, samotności i cierpienia. Jego serce przepełniały smutek i trwoga. Te uczucia nie są obce również kapłanom, szczególnie wtedy, gdy spotykają się z obojętnością i niezrozumieniem ze strony swoich parafian. Jakże bolą nieuzasadnione zarzuty stawiane przez wrogów Kościoła. Czy swoją postawą nie przyczyniam się do krytyki oraz rzucania oszczerstw na duchownych?

II. Biczowanie Pana Jezusa
Jezus z godnością przyjął cierpienie i upokorzenia. Przez cały czas modlił się za tych, którzy Go krzywdzili. My też biczujemy Go swoją pychą, wrogością, oszczerstwem. Wszystko po to, by usprawiedliwić swoje postępowanie, wybielić się w oczach innych. Kapłan też czasem może zbłądzić, wszak jest tylko człowiekiem. Dlaczego jednak inną miarę przykładam do siebie, a inną do kapłanów?

III. Cierniem ukoronowanie
Cierniowa korona i szkarłatny płaszcz, jaki założono Jezusowi, nie były bynajmniej symbolami władzy królewskiej. Służyły upokorzeniu i odarciu Jezusa z godności. Syn Człowieczy pokornie przyjął to, co zgotował Mu człowiek: zniewagi, drwinę i szyderstwa. Niektórzy próbują niszczyć kapłanów, stawiając im fałszywe zarzuty i przypisując haniebne czyny. Jezus powiedział: ,,Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15, 20). Czy nie przykładam ręki do tych zdradzieckich działań?

IV. Dźwiganie krzyża 
Ludzki grzech, przewrotność i nieprawości przybiły Jezusa do krzyża. Syn Boży trzykrotnie upadał pod jego ciężarem, lecz podnosił się, chcąc do końca wypełnić wolę Ojca. Kapłani pracujący na misjach też są prześladowani. Codziennie jednak podejmują nowe wyzwania i nie zaprzestają ewangelizacji. Czy wspieram modlitwą misjonarzy?

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Syn Człowieczy złożył na krzyżu najwyższą ofiarę. Z miłości do człowieka poniósł śmierć, przez to odkupił grzechy i zbawił wszystkich ludzi. W ten sposób udowodnił, że ,,do końca nas umiłował”. Misjonarze często ryzykują zdrowiem, a nawet składają swe życie w ofierze. Czy modlę się za misje święte? Czy doceniam trud misjonarzy i wspomagam ich finansowo?

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał. Wierzymy, że jest obecny pośród nas. Przyjmujemy Go w Komunii świętej. Jest to największy dar, jaki otrzymaliśmy. Tylko kapłan może sprawować Eucharystię, jest on bowiem zastępcą Chrystusa na ziemi. Czy patrzę na swoich duszpasterzy oczyma wiary? Czy widząc ich potknięcia, proszę Boga, by okazał im swoje miłosierdzie i umocnił ich w wierze?

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jezus wstąpił do domu Ojca, by przygotować nam miejsce. Syn Boży zapowiedział ponowne przyjście na ziemię w dniu Sądu Ostatecznego. Kapłan jest narzędziem w ręku Boga. Pragniemy, by był zapatrzony w niebo i bez reszty oddawał się swojemu powołaniu. Czy pamiętam, że i moja ojczyzna jest w niebie? Czy dziękuję Bogu za duchownych, którzy całkowicie podporządkowali sprawy ziemskie Bożym planom?

III. Zesłanie Ducha Świętego
Duch Święty jest sprawcą jedności, dobroci, miłości i pokoju. Dzięki Jego darom możemy wypełniać swoje powołanie i lepiej radzić sobie w życiu. Duch Święty kieruje też działaniem kapłanów – wskazuje im właściwą drogę i ułatwia ewangelizację. Napełnieni Duchem Świętym biskupi i kapłani otrzymują moc jednoczenia człowieka z Bogiem. Czy podczas modlitwy proszę o dary Ducha Świętego dla swoich duszpasterzy?

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. My też pragniemy upodobnić się do Niej i wejść do nieba. Nie jest to łatwe zadanie, gdy zewsząd czyhają na nas pokusy – szukamy przyjemności, wygód, łatwego życia. Naszymi przewodnikami na drodze do świętości są kapłani. ,,Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (Kpł 19, 2) – mówił Bóg do Izraelitów. Podziwiamy wspaniałych biskupów, kapłanów i zakonników. A czy modlimy się w intencji tych, którzy zrażeni trudnościami i niepowodzeniami zrezygnowali z kapłaństwa?V.

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Matka Jezusa, Królowa nieba i ziemi, jest również naszą Matką. Do Niej kierujemy swe prośby, wołania, najskrytsze myśli. Maryja – uosobienie cnót – jest ideałem i wzorem człowieczeństwa również dla kapłanów. Jej Niepokalanemu Sercu zawierzyli swoje życie, Jej też pragną wiernie służyć. Módlmy się, by kapłani oraz wierni składali hołd Królowej Polski i Matce wszystkich ludzi, klęcząc przed Jej obrazem z różańcem w ręku.