Ucisk i utrapienie spadną na każdego człowieka, który dopuszcza się zła [Rz 2,9a]

Przejdź do liturgii dnia

61. Rozważania różańcowe - ks. Leonard Pawlak FDP - listopad 2018

TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Ojcze, Ty chciałeś, aby wiadomość o poczęciu z Ducha Świętego została przekazana Maryi przez Archanioła Gabriela. Jej Fiat sprawiło, iż stała się Ona świątynią Nowego Przymierza. Spraw, Panie, abyśmy i my pełnili we wszystkim Twoją świętą wolę.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże, w swoim Synu, Zbawicielu wszystkich ludzi, który przez Maryję, Błogosławioną Dziewicę, Arkę Nowego Przymierza, wniosłeś w dom Elżbiety zbawienie i radość, spraw, prosimy, abyśmy i my mogli nieść Chrystusa siostrom i braciom naszym, wielbiąc imię Twoje na całym świecie.

III. Narodzenie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny, który w sercu Maryi umieściłeś królewski tron dla Twej odwiecznej Mądrości, Wcielonego Słowa, racz oświecać Twój Kościół światłem Ducha Świętego, aby w blasku prawdy mógł głosić Boże zbawienie całemu światu.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

O Boże, który ukazałeś światu w ramionach Maryi – Matki Twego umiłowanego Syna – chwałę Izraela i światło narodów, spraw, prosimy, abyśmy w szkole Maryi wzmacniali naszą wiarę w Chrystusa i uznawali w Nim jedynego Zbawiciela wszystkich ludzi.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Panie, nasz Boże, który dałeś nam Maryję jako Matkę Twego Syna, otwieraj nasze serca i obdarzaj nas mocą Ducha Świętego, abyśmy mogli pomagać innym w odnajdywaniu Jezusa.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Ojcze wszechmocny, który po chrzcie w Jordanie ogłosiłeś Chrystusa swoim umiłowanym Synem, udzielaj i nam odnowy naszego przybranego synostwa, abyśmy żyli w Twojej miłości, za przemożnym orędownictwem Maryi, Matki różańcowej.

II. Cud w Kanie Galilejskiej

Ojcze, który w swojej Opatrzności chciałeś, aby w Kanie, na prośbę Maryi, Syn Twój zapoczątkował cudowne znaki, spraw, aby każdy Twój wyznawca wprowadzał w życie – na zaproszenie Matki Chrystusa – Twoją świętą wolę dla swojego zbawienia.

III. Głoszenie królestwa Bożego

Ojcze, który poprzez swego umiłowanego Syna ogłosiłeś Boże królestwo między nami, spraw, abyśmy naśladując Matkę ewangelizacji, stawali się wiernymi uczniami Chrystusa, wprowadzając w życie nasze i naszych bliźnich Boże przykazania, jako fundament królestwa Bożego.

IV. Przemienienie na górze Tabor

Ojcze, który w chwalebnym przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze, w cudowny sposób ogłosiłeś nasze przybrane synostwo, spraw, abyśmy pod wpływem Twego słowa poddawali nasze serca przemianom prowadzącym ku zbawieniu.

V Ustanowienie Eucharystii

Ojcze, spraw, aby wzrastała w nas wiara w Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który pozostawił nam niewyczerpany skarb Eucharystii, abyśmy korzystali z Niego jak najczęściej dla naszego dobra doczesnego i wiecznego.

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Boże, przez najdroższą Krew Twojego Syna, pojednałeś świat ze sobą, a u stóp krzyża ustanowiłeś Maryję naszą Matką, przez Jezusową modlitwę racz udzielić nam przebaczenia win naszych, okazując nam swoje nieskończone miłosierdzie.

II Biczowanie Pana Jezusa

Boże, który w swoim planie zbawienia człowieka, zechciałeś w swoim Synu podjąć mękę i w Eucharystii ofiarowywać ją w Kościele, spraw, prosimy, abyśmy w łączności z Matką Bolesną nauczyli się rozpoznawać Chrystusa i służyć Mu z miłością w naszych cierpiących siostrach i braciach.

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Boże, który dla odkupienia rodzaju ludzkiego włączyłeś w mękę swojego Syna także Jego Bolesną Matkę, spraw, aby wszystkie dzieci Adama, uwolnione od ich winy, stały się uczestnikami nowego stworzenia w Chrystusie, Odkupicielu człowieka.

IV. Dźwiganie krzyża

Boże, Ojcze miłosierdzia, który posłałeś swego Syna jako Odkupiciela świata, racz udzielić nam łaski – za przemożnym orędownictwem Matki Bolesnej, strzegącej naszego przybranego synostwa – stania się w naszym otoczeniu, niczym prorocy, heroldami Bożego orędzia zbawienia.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Ojcze Przedwieczny, który w tajemnicy paschalnej swego umiłowanego Syna, a naszego Odkupiciela, obdarzyłeś całą rodzinę ludzką łaską zbawienia, racz udzielić wszystkim ludziom Twego Ducha, aby umierali dla grzechu, a żyli dla nieba.

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

O Boże, który w chwalebnym zmartwychwstaniu Twojego Syna przywróciłeś radość całemu światu – za przemożnym orędownictwem Maryi Matki – dozwalaj i nam cieszyć się radością bez końca dzięki naszemu zmartwychwstaniu.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

O Boże, nasz dobry Ojcze, który w Maryi dałeś nam Matkę o przeogromnej delikatności, racz otwierać nasze serca na radość Ducha Świętego i spraw, abyśmy naśladując Maryję, wielbili Cię za przedziwne dzieło zbawienia, dokonane przez Chrystusa, Twojego Syna, dla nas, Twoich dzieci.

III. Zesłanie Ducha Świętego

Boże, który Maryję jako pierwszą obdarzyłeś mocą Ducha Świętego, spraw łaskawie, abyśmy wraz z Maryją i Apostołami modlącymi się w Wieczerniku trwali zjednoczeni w modlitwie jako jedna rodzina dzieci Bożych, upraszając zbawienie dla wszystkich ludzi.

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ojcze, który wejrzałeś na pokorną Służebnicę, Matkę Twego Syna, spraw, aby ciesząca się już Jego chwałą, ozdobiona wszelkimi cnotami i darami, orędowała za nami, wypraszając dla swych dzieci to, co piękne w Twoich oczach.

V. Ukoronowanie Matki Bożej

Ojcze przedwieczny, który dałeś nam Maryję za Matkę i Królową, Rodzicielkę Twego umiłowanego Syna, niechaj Jej przemożne orędownictwo wyprasza nam u Ciebie dar wiecznej chwały, do której dążymy.