Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego [Ef 4,13a]

Przejdź do liturgii dnia

70. Rozważania różańcowe - Marcin Kucharczyk - wrzesień 2019


TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Maryja dowiedziała się od archanioła Gabriela, że pocznie i porodzi Syna. Co czuła, gdy Boży posłaniec oznajmił Jej, że zostanie Matką Zbawiciela? Wiemy, że wszystko zachowała w swoim sercu. Jakże wyjątkowy jest moment, w którym mężczyzna dowiaduje się, że zostanie ojcem. Temu wydarzeniu zawsze towarzyszą ogromne emocje: wielka radość, ale często również obawa czy lęk przed ogromną odpowiedzialnością. Maryjo, Pokorna Służebnico, spraw, proszę, aby dla każdego mężczyzny wiadomość o poczęciu dziecka była początkiem prawdziwej przemiany serca ku większej miłości.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja udała się do swej krewnej Elżbiety, aby podzielić się z nią radością, ale również by nieść jej pomoc, gdyż i Elżbieta była brzemienna. Jak bardzo zabiegamy o to, co ludzkie i przyziemne podczas oczekiwania na ukochane dziecko. Jak wiele pracy i trudu kosztuje przeorganizowanie mieszkania, otoczenia czy stylu życia w oczekiwaniu na syna lub córkę. Czy na co dzień dostrzegamy innych, potrzebujących pomocy? Maryjo, najlepsza Matko, spraw, proszę, aby każdy mężczyzna potrafił odważnie nieść pomoc tym, którzy jej naprawdę potrzebują.

III. Narodzenie Pana Jezusa
W grocie, między zwierzętami, przychodzi na świat Król wszechświata i zostaje położony przez Maryję na sianie w żłobie. Dzień narodzin dziecka jest dla ojca niezwykły. Pierwszy raz może je wziąć na ręce, przytulić i wyszeptać, że zawsze przy nim będzie, a także obiecać, że nigdy nie pozwoli go skrzywdzić. Tak wiele chce się dać temu małemu dziecku. Czy jednak Bóg nie ma już dla niego przygotowanego najlepszego planu? Maryjo, Boża Rodzicielko, wlej, proszę, w serca mężczyzn dar prawdziwego zaufania Bogu oraz pokorę w przyjmowaniu Bożego planu względem ich dzieci.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa
Maryja wraz z Józefem udają się do świątyni, aby zgodnie z tradycją ofiarować Bogu swojego pierworodnego Syna. Świadomość, że dzieci są nam dane przez Boga tylko pod opiekę sprawia, że łatwiej jest nam zaakceptować Boży plan względem nich. Bóg zaprasza nas do wielkiego dzieła i dlatego nie wolno nam zapominać, że świętość jest pierwszym celem, który mamy pomóc dzieciom osiągnąć. Maryjo, Matko Zbawiciela, spraw, proszę, aby każdy mężczyzna był jak najlepszym ojcem dla dzieci, które są darem dobrego Boga.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Maryja wraz z Józefem wracają z Jerozolimy i po upływie dnia spostrzegają, że nie ma z nimi Jezusa. Oto Święta Rodzina została rozdzielona. Dopiero po trzech dniach odnajdują Jezusa w świątyni. Czy ojciec nie drży o swoje dziecko, widząc, że gdzieś się zagubiło? Czy nie usiłuje chronić go przed całym złem tego świata? A może właśnie to zagubienie jest potrzebne, aby się znów razem spotkać w domu Bożym? Maryjo, Piastunko Bożego Syna, spraw, proszę, aby mężczyźni mieli odwagę i siłę do ciągłego jednoczenia swoich rodzin na modlitwie przed Bogiem.


TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Bóg Ojciec po chrzcie Jezusa podkreśla, że jest Jego Synem umiłowanym, w którym sobie upodobał (por. Mt 3, 17). Ojcowska miłość domaga się wyrażenia. Dziecko pragnie usłyszeć od swojego taty, że jest między nimi szczególna relacja. W głębi serca wie, że jest kochane, ale wielką moc mają słowa i nawet najdrobniejsze gesty, które stanowią swoiste zapewnienie o bezwarunkowej miłości ojcowskiej. Duchu Święty, który wlewasz miłość Bożą do naszych serc, udziel potrzebnych łask wszystkim ojcom, aby potrafili stale okazywać miłość swoim dzieciom.

II. Cud w Kanie Galilejskiej
Jezus chce być obecny w każdym aspekcie ludzkiego życia. Ważnymi momentami w życiu człowieka są ślub i wesele. To miłość małżeńska jest podstawą i fundamentem miłości rodzicielskiej. Tak jak na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus dokonał cudu przemienienia zwykłej wody w wino, tak dokonuje cudów i obdarza łaskami rodziny, które zapraszają Go do swojego życia. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, wlej, proszę, w serca mężów pragnienie ciągłego zapraszania Boga do życia osobistego i rodzinnego.

III. Głoszenie królestwa Bożego
Te trzy lata publicznego nauczania Jezusa są wielką lekcją. Poznawanie Pisma Świętego, historii Kościoła czy biografii świętych jest niezbędnym elementem prawidłowego wzrostu duchowego. Ojcowskim obowiązkiem jest przekazanie dzieciom nauki Jezusa oraz zaświadczenie o niej przykładem własnego życia. Nikomu dziecko nie zaufa bardziej niż własnemu tacie, dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat karmić dzieci dobrymi i wartościowymi treściami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, uzdolnij, proszę, serca ojców do przekazywania dzieciom Bożych tajemnic.

IV. Przemienienie na górze Tabor
Jezus ukazuje swoje prawdziwe Boskie oblicze wobec uczniów. Nie robi tego dla własnej chwały, ale po to, aby lepiej zrozumieli, kim jest i po co przyszedł. Dzieci są dzisiaj atakowane różnymi, często zniekształconymi i zafałszowanymi, obrazami rzeczywistości. Otaczający nas świat próbuje zniszczyć niewinność dziecka, wykorzystując jego ufność i łatwowierność. Ojcostwo jest zaś przekazywaniem najważniejszych wartości poprzez wpatrywanie się w Tego, który jest drogą, prawdą i życiem (por. J 14, 6). Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, wlej w serca ojców łaski potrzebne do bycia dla swoich dzieci prawdziwymi świadkami Jezusa.

V. Ustanowienie Eucharystii
Z miłości do ludzi Jezus pozostawił siebie pod postacią chleba i wina po wszystkie wieki, aż do skończenia świata. Oto źródło, które gasi wszelkie pragnienia. Ojcowska miłość musi być stale karmiona, aby na nowo rozpalała się w sercu i kierowała ku dzieciom. Nie można sobie wyobrazić lepszego pokarmu dla tej miłości niż Jezus Chrystus. Regularne przyjmowanie Jezusa w Komunii świętej nie tylko pokrzepia ojca, ale jest też najlepszym świadectwem dla dzieci. Jest to z pewnością jedna z nauk, którą dziecko zapamięta do końca swojego życia. Duchu Święty, Strażniku naszych sumień, wlej, proszę, w serca ojców wszelkie potrzebne łaski, aby zawsze trwali zjednoczeni z Chrystusem.


TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Jezus wie, że nadszedł czas Jego męki. Tak bardzo się boi, że prosi Ojca, aby oddalił od Niego to, co ma się wydarzyć. Jednak jeszcze bardziej kocha nas i dlatego zgadza się wypełnić wolę Ojca do końca. Dzieci w życiu podejmują wiele ważnych decyzji. Często są one trudne i bolesne dla rodziców, ale czyż właśnie wtedy dziecko w szczególny sposób nie oczekuje ich obecności i wsparcia? Jezu, który w Ogrodzie Oliwnym cierpiałeś strach i lęk przed tym, co miało nadejść, wlej, proszę, w serca ojców gotowość do odważnego towarzyszenia swoim dzieciom w ich codziennych wyborach.

II. Biczowanie Pana Jezusa
Na Jezusa spada niezasłużona chłosta, jednak On przyjmuje ją z największą cierpliwością. Oto sekret miłości. Cierpliwość i uniżenie zamiast chęci zemsty czy wymierzania sprawiedliwości na własną rękę. Ojciec, który patrzy na niesprawiedliwe traktowanie swojego dziecka, w naturalny sposób chciałby temu zapobiec, przerwać to okrucieństwo i ochronić swoje dziecko. Tylko czy zawsze jest to możliwe? Jezu cichy i pokornego serca, wlej, proszę, w serca ojców siłę i pokorę do trwania przy swoich dzieciach w sytuacjach, gdy są one niesprawiedliwie traktowane.

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Król nad królami i Pan nad panami otrzymuje swoją koronę. Koronę cierniową uplecioną przez żołnierzy, którzy chcą się nad Nim znęcać i z Niego szydzić. Ojcowie w swoich dzieciach, szczególnie tych małych, zawsze powinni widzieć wartościowego człowieka. Ich szczególnym zadaniem jest pielęgnować w dziecku najwyższą godność – godność dziecka Bożego. Jakże często ojcowie ranią dzieci, wyśmiewając ich nieporadność, nieumiejętność właściwego zachowania. Jezu cierniem ukoronowany, przemień, proszę, serca ojców, aby ponad wszystko byli gotowi okazywać dzieciom należny im szacunek.

IV. Dźwiganie krzyża
Jezus podąża z krzyżem na Golgotę. Wie, że to ostatnia droga, jaką pokona przed swoją śmiercią, ale wie również, że ten krzyż stanie się znakiem zbawienia po wieczne czasy. Wychowanie dzieci nie jest łatwe. Nie ma niezawodnych sposobów czy metod. Wiele razy przychodzi nam upaść pod ciężarem obowiązków lub piętrzących się problemów. Jednak tylko przebycie tej drogi z miłością pozwala osiągnąć ostateczne zwycięstwo. Jezu upadający pod krzyżem, umocnij, proszę, serca wszystkich ojców, aby po każdym swoim upadku byli gotowi powstawać i nigdy nie przestali walczyć o swoje rodziny.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Śmierć. To słowo, które potrafi wprowadzić trwogę w życie każdego człowieka. Własna śmierć jest nieunikniona, lecz wydaje się być czymś, do czego człowiek w pewien sposób przygotowuje się przez całe swoje życie. Ale śmierć dziecka? Czy można w jakikolwiek sposób wyrazić ból rodzica, który bezradnie patrzy na śmierć swojego dziecka? A jednak Bóg z jakiegoś powodu dopuszcza te doświadczenia, mając w tym swój nieomylny plan. Jezu, który na drzewie krzyża pokonałeś śmierć i Szatana, obdarz Twoim pokojem i miłością serca ojców, którzy przeżyli śmierć swojego dziecka.

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Jezus zmartwychwstał, alleluja! On jest naszym zmartwychwstaniem i życiem (por. J 11, 25). Wszystkie trudy wychowawcze i ojcowska troska o dzieci powinny kierować się ku tej tajemnicy. Zarówno nasze życie, jak i życie powierzonych nam dzieci, poprzez chrzest i sakramenty święte, muszą być ukierunkowane na zmartwychwstanie i życie wieczne. Mocne fundamenty wiary są najcenniejszym darem, który możemy przekazać dzieciom. Boże Ojcze, wieczny i nieskończony, proszę Cię, abyś rozpalił we wszystkich ojcach pragnienie życia wiecznego.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Syn Boży, Jezus Chrystus, wstąpił do domu Ojca. Ten dom nie jest budowlą czy określoną przestrzenią. To wyjątkowa relacja panująca wewnątrz Trójcy Świętej. Zadaniem ojca jest dbanie o relacje panujące w rodzinie. Jako głowa rodziny bierze on na siebie obowiązek zacieśniania, a czasem naprawiania relacji. Jakże cieszy się ojciec, gdy widzi, że dziecko znów wraca do domu. Przecież doskonale zdaje sobie sprawę, że ono wraca nie do murów, ale do rodziców, bo wie, że „tam dom twój, gdzie serce twoje” (por. Mt 6, 21). Boże Ojcze, któryś jest w niebie, proszę Cię, abyś uzdolnił serca wszystkich ojców do budowania dobrych i silnych relacji rodzinnych.

III. Zesłanie Ducha Świętego
Dzień Zesłania Ducha Świętego, zwany również Pięćdziesiątnicą, jest dniem narodzin Kościoła. Ten Duch ożywia i uświęca Chrystusowy Kościół już dwa tysiące lat, ale Jego dary są równie niezbędne przy pełnieniu ojcowskich obowiązków. Jakże ojciec ma budować rodzinę i dbać o relację z żoną i dziećmi bez miłości, pokoju czy cierpliwości? Jakaż to będzie rodzina, jeśli nie będą w niej panowały radość, uprzejmość, dobroć? Kim wreszcie stanie się ojciec bez umiejętności panowania nad sobą? Boże Ojcze, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi, proszę Cię, abyś w życiu ojców pomnażał dary Ducha Świętego.

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Nasza najukochańsza Matka została wzięta do nieba po to, aby wstawiać się za nami u Boga. Jakże piękny jest kult Matki Bożej i jakże bliski powinien być sercu wszystkich tatusiów na świecie. Bo czy może być dla dziecka bardziej wiarygodne świadectwo wiary od tego, gdy tatuś oddaje cześć Matce? Czyż ojciec nie powinien razem z dziećmi oddawać czci Najświętszej Panience? Te piękne, często dziecięce modlitwy do Matki Bożej mają niezwykłą moc przemieniania świata i budują nierozerwalne więzi na całe życie. Boże Ojcze, doskonały i niezmienny, proszę Cię, abyś rozpalił w sercach wszystkich ojców prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.

V. Ukoronowanie Matki Bożej
Jesteśmy dziećmi, których Matka jest Królową nieba i ziemi. Czy można wyobrazić sobie lepszą mamę? Wychowanie dzieci to nie tylko walka o ich wykształcenie, rozwijanie pasji, poszerzanie zainteresowań czy szukanie rozrywek na jak najwyższym poziomie. Wychowanie dzieci to również ciągła walka o zachowanie w dziecku jego wrażliwości, delikatności i niewinności. Wszelkie nasze troski, trudności i kłopoty możemy złożyć na ręce Maryi, a Ona pochyli się nad nami z czułością i z pewnością nie odmówi pomocy. Boże Ojcze, którego chwała przewyższa nasze pojęcie, proszę Cię, abyś przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej nieba i ziemi, uzdalniał serca wszystkich ojców do mądrego wychowywania dzieci.