Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. [Ef 6,10]

Przejdź do liturgii dnia

O Różańcu

RÓŻANIEC JEST MODLITWĄ KONTEMPLACYJNĄ. Czym jest zaś sama kontemplacja wyjaśnia Papież św. Jan Paweł II nawiązując do sceny Przemienienia Pańskiego. Przyjęcie postawy kontemplacyjnej wyraża się w tym, aby: „utkwić wzrok w Chrystusowym obliczu, rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej, bolesnej drodze Jego człowieczeństwa, aż ujrzy się Boski blask, objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym, zasiadającym w chwale po prawicy Ojca” (RVM 9). Jest „to zadanie każdego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie. Kontemplując to oblicze, otwieramy się na przyjęcie tajemnicy życia Trójcy Przenajświętszej, by doznawać wciąż na nowo miłości Ojca i cieszyć się radością Ducha Świętego. W ten sposób urzeczywistniają się również dla nas słowa św. Pawła: «wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu» (2 Kor 3, 18) (RVM 9).

 

Krótkie filmiki informujące o modlitwie różańcowej  

https://www.youtube.com/watch?v=D_oCZ-tgUPo

https://www.youtube.com/watch?v=Pp_Bg2xmFg8

https://www.youtube.com/watch?v=dn9YURcMi-8

https://www.youtube.com/watch?v=A7dkDxvPU_E

 

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC 

 

jak odmawiać różaniec

 1. Na krzyżyku odmawiamy Wierzę w Boga.
 2. Odmawiamy Ojcze nasz.
 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo  pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pomnożenie wiary, druga za umocnienie nadziei, trzecia za rozpalenie miłości. Można wypowiadać słowa: modlitwa za pogłębienie wiary, nadziei, miłości.
 4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu, następnie 
 5. Zapowiedź tajemnicy i  odmawiamy Ojcze nasz
 6. Pozycję szóstą reprezentuje 10 paciorków na każdym z paciorków odmawiamy Zdrowaś Maryjo.
 7. Po odmówieniu dziesiątki przechodzimy do przerwy, na przerwie odmawiamy: Chwała Ojcu  oraz możemy odmówić O mój Jezu następnie wykonujemy zapowiedź kolejnej tajemnicy.
 8. Na pozycji ósmej odmawiamy Ojcze nasz. Potem przechodzimy do punktu 6
 9. Na zakończenie na medaliku należy odmówić Pod Twoją obronę

Papież Franciszek zaleca, aby po każdym Różańcu odmówić modlitwę Do Świętego Michała Archanioła 
 

 

 

 

Modlitwy Różańcowe

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Wierzę w Boga -  Skład Apostolski: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 

Do Świętego Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, będź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty Wodzu NIebieskich Zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

 

ŻYCIE MARYI I JEZUSA UKŁADA SIĘ W SWOISTY RÓŻANIEC
Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,
Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

Odmawiając różaniec prośmy również o owoce tajemnicy

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE (odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie - owoc tajemnicy - pokora
2. Nawiedzenie św. Elżbiety- owoc tajemnicy - miłość bliźniego
3. Narodzenie Pana Jezusa - owoc tajemnicy - ubóstwo
4. Ofiarowanie w świątyni - owoc tajemnicy - czystość i posłuszeństwo 
5. Znalezienie Pana Jezusa - owoc tajemnicy - gotowość do szukania Boga

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA (odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie - owoc tajemnicy - duch dzieciętwa Bożego
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej - owoc tajemnicy - duch radości ewangelizacji 
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia - owoc tajemnicy - przemiana serca
4. Przemienienie na górze Tabor - owoc tajemnicy - upodobnienie do Jezusa
5. Ustanowienie Eucharystii - owoc tajemnicy - pragnienie jedności 

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE (odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu - owoc tajemnicy - żal za grzechy
2. Biczowanie Pana Jezusa - owoc tajemnicy - umartwienie ciała (zmysłów)
3. Ukoronowanie cierniem - owoc tajemnicy - umartwienie rozumu i serca (poskromienie pychy)
4. Droga krzyżowa - owoc tajemnicy - cierpliwość w doświadczeniach i zgoda z wolą Bożą
5. Śmierć Jezusa na krzyżu - owoc tajemnicy - miłość Boga i wynagrodzenie

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE (odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa - owoc tajemnicy - wiara
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa - owoc tajemnicy - nadzieja i pragnienie nieba
3. Zesłanie Ducha Świętego - owoc tajemnicy - duch apostolski 
4. Wniebowzięcie Matki Bożej - owoc tajemnicy - łaska dobrej śmierci 
5. Ukoronowanie Matki Bożej - owoc tajemnicy - ufność Bogarodzicy i nabożeństwo do Niej 

 

PIĘTNAŚCIE OBIETNIC ZA ODMAWIANIE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 

Streszczenie obietnic złożonych przez Najświętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, który pierwszy otrzymał od Niej różaniec, oraz bł. Alanowi de la Roche, dominikańskiemu zakonnikowi, który niezwykle przyczynił się do rozpowszechnienia nabożeństwa różańcowego w wieku XV:

 1. obietnice MB RÓŻAŃCOWEJ Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
 3. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.
 5. Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu na jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca - nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.
 10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.